Obchodní podmínky

Nacházíte se: Home > ESHOP > Obchodní podmínky >

 • podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů
 • objednávky jsou přijímány e-mailem (přes eshop) nebo telefonicky
 • kupujícímu je objednávka potvrzena e-mailem ihned po jejím doručení
 • místem doručení zboží je adresa uvedená v objednávce nebo do telefonu
 • zboží je ve vlastnictví kupujícího po jeho převzetí a zaplacení
 • přesný termín dodání zboží upřesníme mailem nebo telefonicky (záleží na velikosti a počtu došlých objednávek)
 • ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH
 • součástí zásilky je faktura (slouží zároveň jako dodací list)
 • zboží zasíláme na fakturu nebo na dobírku, soukromým osobám jen na dobírku
 • cena dopravy se účtuje jako expediční poplatek dle platných tarifů přepravní společnosti, balné se neúčtuje
 • při objednávce nad 10.000,-Kč vč. DPH poskytujeme slevu 5%
 • splatnost faktury je jeden měsíc od data vystavení
 • poskytnutá data (adresa, tel. IČO, apod.) jsou považována za osobní, zaručujeme jejich ochranu, jsou chráněna proti zneužití, v žádném případě je neposkytneme třetí osobě a budeme je využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu
 • INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

  ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

  V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako své obchodní partnery informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

   

  1. Informace o správci osobních údajů

  School s.r.o. se sídlem Žireč 65, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 275 27 573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 24228

   

  bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 737 216 095 nebo mailu: school@atlas.cz

  (dále jen „Správce”)

   

  2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

   

  3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

   

  Kategorie osobních údajů:

  Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa).

  Zpracováváme dále údaje o Vašem bankovním spojení. Pokud nám v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje se na ně tato informace také.

  Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu.

   

  Účel zpracování osobních údajů:

  Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů a obecně závazných právních předpisů.

   

  Právní základ zpracování osobních údajů:

  Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

  Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

   

  4. Popis kategorií příjemců

  Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

  Zpracování osobních údajů provádí pro Správce níže uvedený zpracovatel, s nimž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a který poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o zpracovatele:

  1. Ing. Marie Fílová, se sídlem Husitská 2703, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 63575566, email: marie@jfila.cz, tel. 737 471 504 – jedná se o podnikatele, který zajišťuje vedení účetnictví.

  Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

   

  5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

   

  6. Informace o právech subjektů údajů

  Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

  • právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům

  • právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů

  • právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním

  • právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná

  • právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace

  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.

  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování

  • právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

   

  Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

  V Žirči dne 20.5.2018

  Ing. Dušan Chaloupka - jednatel společnosti